Klauzula informacyjna WUM

Obowiązek informacyjny dla studentów i absolwentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego korzystających z usług Biura Karier 

 1. Administratorem Pani/Pana danych wskazanych jest Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61 w Warszawie 02-091
 2. Wykonawcą czynności jest Biuro Karier Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zlokalizowane w Centrum Dydaktycznym przy ul. Księcia Trojdena 2a, pokój 214 i 215; tel: +48 22 57 20 909, adres e-mail: biurokarier@wum.edu.pl.
 3. Może Pani/Pan się kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, przez e-mail: iod@uwum.edu.pl
 4. Celem zbierania danych jest komunikacja z użytkownikiem usług Biura Karier oraz zapewnienie wsparcia odpowiadającego potrzebom klienta.
 5. Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, status: student/ absolwent, kierunek studiów, rok studiów/ rok ukończenia studiów, potrzeby klienta dotyczące wsparcia ze strony Biura Karier i źródła informacji o działalności biura.
 1. Dodatkowo, przetwarzaniu mogą podlegać dane zawarte w dokumentach typu CV, list motywacyjny, które klient konsultuje podczas spotkania lub drogą e-mailową. Powód przetwarzania takich danych wynika z potrzeby konsultacji podanej przez klient Po zakończeniu procesu doradczego obejmującego konsultację tego rodzaju dokumentów dane te zostają usunięte z zasobów Biura Karier.
 2. Dodatkowo, przetwarzaniu mogą podlegać dane z kwestionariuszy psychologicznych, jeśli klient zdecyduje się na rozszerzenie procesu doradczego o badanie psychologiczne. Takie badanie służy doprecyzowaniu preferencji zawodowych i zwiększeniu świadomości własnego potencjału. Powód przetwarzania takich danych wynika z potrzeby podanej przez klienta. Dokumenty z badania psychologicznego przechowywane są przez 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Dodatkowo, przetwarzaniu może podlegać wizerunek osoby zapisany w formie nagrania video z symulacji rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z doradcą w celu treningu umiejętności autoprezentacyjnych.
 4. Dodatkowo, w celu prowadzenia monitoringu losów zawodowych absolwentów mającym pozwalać Uczelni na dostosowywanie programów studiów do wymagań rynku pracy zastosowanie ma art. 352 Ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" z dnia 20 lipca 2018.  

  W tym celu Warszawski Uniwersytet Medyczny może przetwarzać dane osobowe absolwentów obejmujące: imiona i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej.

  Dane są przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 10 lat od dnia ukończenia studiów przez absolwenta.

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług Biura Karier Warszawskiego Uniwersytet Medycznego. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe korzystanie z usług Biura Karier Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe wymienione w punkcie 3 będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Obowiązek informacyjny dla pracodawców korzystających z usług Biura Karier 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych wskazanych jest Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61 w Warszawie 02-091.

Wykonawcą czynności jest Biuro Karier Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zlokalizowane w Centrum Dydaktycznym przy ul. Księcia Trojdena 2a, pokój 214 i 215; tel: +48 22 57 20 909, adres e-mail: biurokarier@wum.edu.pl.

2. Inspektor ochrony danych

Może Pani/Pan się kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, przez e-mail: iod@uwum.edu.pl

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

- Pani/Pana dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu komunikacji z Biurem Karier, dotyczącej zamieszczenia ofert pracy/ praktyk/ staży, organizacji wydarzeń innych oraz innych form współpracy, w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko.

Podanie danych jest konieczne, jeśli chce Pani/Pan korzystać z oferty Biura Karier dla Pracodawców obejmującą zamieszczanie ofert pracy/ praktyk/ staży oraz organizację wydarzeń.  W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.

4. Okres przechowywania danych osobowych

W przypadku publikacji oferty pracy/ praktyk/ staży na stronie Biura Karier dane będą przechowywane przez okres publikacji.

W przypadku organizacji wydarzeń dane będą przechowywane do momentu odwołania przez osobę zgody na ich przetwarzanie.

5. Odbiorcy danych

Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu innym podmiotom niż upoważnionym organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, które nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 2. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
 3. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 4. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 6. prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.