Klauzula informacyjna WUM

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WUM

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  informujemy, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM), ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, reprezentowany przez Rektora.
 • W WUM powołany został Inspektor Ochrony Danych (IOD) z którym można skontaktować się za pośrednictwem  adresu e-mail iod@wum.edu.pl, adres: ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, tel. (22) 57 20 320.
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych i usług Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wymienionych w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym, na podstawie art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych Administratora, jak również dla udokumentowania działalności Uniwersytetu, a w przypadku udostępnienia danych w celu informacyjnym - do czasu wycofania zgody.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 • Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku przekazanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy administratorem danych a odbiorcą, która zawierać będzie standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA ABSOLWENTÓW W MONITOROWANIU ICH LOSÓW ZAWODOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warszawski Uniwersytet Medyczny, uczelnia publiczna, z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa.
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wum.edu.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 22 57 20 320 lub pisemnie na adres Administratora.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu monitorowania losów zawodowych absolwentów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji procesu monitorowania losów zawodowych absolwentów,
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 13b ust. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, w pozostałym zakresie dobrowolne.